Worship Sunday – Shake My Shaker

I will worship You as I shake my shaker
I will worship You as I stamp my feet
I will worship You as I wave my streamer
I will worship You as I lift my hands

I… I worship You
I… I worship You

Leave a Reply